hibibi

はやくじじいになりたい

年 ▼ できごと 写真
2009年 7月 9日 28歳
北方謙三のbot作った。http://twitter.com/kitakata_kenzo #   ★ 0
場所:大阪
-
2009年 6月 10日 28歳
体重が1000gになったぽい。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2009年 6月 - 28歳
一生懸命名前を考えた。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2009年 5月 30日 28歳
名付けの攻略本買った。 #   ★ 0
場所:奈良
-
2009年 5月 29日 28歳
女の子っぽい。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2009年 1月 12日 28歳
子供ができたっぽい。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2008年 12月 - 27歳
MTBを購入した。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2007年 8月 - 26歳
結婚披露パーリーした。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2007年 6月 22日 26歳
結婚式した。 #   ★ 0
場所:南半球
-
2007年 4月 22日 26歳
入籍した。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2005年 1月 27日 24歳
Q社に入社した。 #   ★ 0
場所:大阪博労町
-
2005年 1月 5日 24歳
Q社の面接受けた。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2004年 8月 - 23歳
無職ライフをエンジョイした #   ★ 0
場所:大阪
-
2002年 11月 - 21歳
毎日けん玉してた。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2002年 8月 - 21歳
嫁と出会った。 #   ★ 0
場所:大阪
-
2000年 8月 - 19歳
BMX購入した。 #   ★ 0
場所:大阪
-
1999年 4月 - 18歳
大阪来た。 #   ★ 0
場所:大阪
-
1997年 12月 - 16歳
毎日焚き火してた。 #   ★ 0
場所:愛媛県
-
1997年 8月 - 16歳
毎日川で泳いでた。 #   ★ 0
場所:愛媛
-
1980年 12月 28日 0歳
生まれた。 #   ★ 0
場所:愛媛
-